بیش از حد خودرو, بخش 2

خوب, ماشین بیش از حد یک بار دیگر پرورش داده شده سر زشت خود را امروز. ما را در راه ما به خانه از کلیسا زمانی که دمای سیستم خنک کننده شروع به بالا رفتن. این خودرو تحت ماندن شده بود 200 (195 دستگاه تنظیمگرما) مگر اینکه ما اجازه دهید آن را غیر فعال. خب امروز آن را برای حدود بیکار 10 دقیقه قبل از من از کلیسا کردم و… خواندن بیشتر بزرگ…

چه DavidUnthank.com همه چیز در مورد?

As I approach 55 years old, I can say that I’ve had a great life, but I’ve also had challenges. I’ve always been one who wants to share the great things I find with others. Those who know, know that I am not out to bring the spotlight on me. In and of myself, من… خواندن بیشتر بزرگ…

s2Member®
وبنوشتنویس این را دوست: