تبریک کریسمس و سالانه به روز رسانی ویدئو – 3 من & 30 ثانیه

آن تا! Ahead of time, برای یک بار. And this one is our best yet! کریسمس مبارک & خوشا به سال نو به همه شما.

 

داود & کیم