તમારા શરીર ભાગો હેઠળ આવતા કરવું જે સ્તંભ?

anatomy-254129_1280

I'm attending a very interesting class at church on Sunday mornings. It is based on the જિનેસિસ માં જવાબો દ્વારા પુરાવા અભ્યાસના શરીર. Our class is being led by a member who is a physical therapist. My wife has a degree in Biology and she is also finding the class interesting (જો છેલ્લા ઘણી તેના ડિગ્રી ઉપયોગ ન કર્યા 36 વર્ષ.)

એક સત્રમાં તાજેતરમાં, our class leader was talking about the different classifications of either some systems of the body, અથવા પેશી પ્રકારો, અથવા ભાગો, or something which I don't remember. In any event, હું વિચારતી યાદ, "મારા cauda equina સિન્ડ્રોમ સાથે, અથવા ઉંમરથી, મારું શરીર ભાગો હવે વિભાજિત 2 classifications -"

Those that work...
Those that work...
Those that don't!
Those that don't!

 

 

 

 

 

 

Until next time...