ક્રિસમસ ગ્રીટિંગ અને વાર્ષિક અપડેટ વિડીયો – 3 મારી & 30 સેકન્ડ

તેના અપ! Ahead of time, એક વાર માટે. And this one is our best yet! મેરી ક્રિસમસ & તમે બધા માટે આશીર્વાદ નવા વર્ષની.

 

ડેવિડ & કિમ