Cauda Equina Syndrome Personal Story David Unthank

Cauda equina સિન્ડ્રોમ સાથે મારા જીવન – ડેવિડ Unthank સ્ટોરી

મારી વાર્તા, cauda equina સિન્ડ્રોમ સાથે મારા જીવનની, મારા પોતાના શબ્દોમાં. વિડિઓ પર. આનંદ!

ડેવિડ

થયું શું?

હું કોંક્રિટ સ્પ્લેશ પેડ રહ્યો હતો. જવાબ નથી સુધી, માત્ર 18 ઇંચ. હું સારા ... તે નથી ઉત્થાન અને સ્લાઇડ પ્રયાસ કર્યો. હું તેના અંત પર હતી અને તે લોકો ચાલતા જતા હતા - સંપૂર્ણ. Later that night, I got up out of the recliner to go to bed. My lower back felt “funny” and a little stiff or tight.

I awoke the next morning with sharp pain running down my right leg. On the 10 સ્કેલ, I rated it a 5. Kim set an appointment with a Chiropractor for the next morning. By the time I got home from work, my pain level was at a 10. I had never felt such pain. I took pain meds and went to bed.

સવારે એ ઝીણું કલાક માં, I partially awoke but still dreaming. It seemed like my legs were going numb. I feel back asleep. In the morning, I awoke to find that I had no feeling below my waist. Knowing something was very wrong with me, અમે કાઇરોપ્રૅક્ટર સાથે પ્રારંભિક મુલાકાતમાં રાખવામાં, with me in a wheelchair. She suspected Cauda Equina Syndrome and recommended I go directly to an Emergency Room. I did.

ત્યાં તમારા અનુભવ શું હતું?

The ER told me that I did not have Cauda Equina Syndrome and they gave me a referral to a back specialist. We didn’t want to wait that long. Kim called our Doctor to get a MRI ordered; અમે પછી waited 2 એમઆરઆઈ શુક્રવારે થઈ રહ્યું સાથે વીમા મંજૂરી માટે દિવસ, ફેબ્રુ 15મી.

My Doctor got the results on Tuesday the 19th and referred me immediately to a neurosurgeon. I saw him 2 days later. He wanted me in the hospital now for surgery the next day to decompress the spine.

તે બધા પછી cauda equina સિન્ડ્રોમ હતી - કટોકટી સર્જરી પરિસ્થિતિ.

Problem – I was on a blood thinner and they couldn’t operate then. I stopped the med and went into the hospital on Sunday, સર્જરી સાથે બીજા દિવસે, 25 મી.

તમે શું સર્જરી હતી?

The surgeon performed a L4/L5 microdiscectomy to remove parts of a ruptured disk in order to relieve the pressure on my spinal nerve bundle. The disk had ruptured directly into the canal and had crushed the nerves controlling the lower ½ of my body.

પછી શું થયું?

હું તીવ્ર સુધારણા માં એક સપ્તાહ ગાળ્યા, learning how to walk and shower when you can’t balance or feel anything below the waist. Human’s use their feet, પગની, and legs to balance – I was getting no feedback from them. Although the surgery relieved the pain, સદી માત્ર દિવસ દીઠ 1mm પર ફરીથી બનાવવી, અને પછી માત્ર માટે 12 - 18 months. So getting all of my feeling back was a long shot.

કેવી રીતે વસૂલાત રહ્યું છે?

Physically – After Rehab came Physical Therapy. Some normal feeling returned to parts of my thighs. The rest stayed numb or got tingly painful. Now, 10 મહિના ઈજા પછી, feeling has returned except in the areas covered by underwear and from the ankles down. My feet are very painful and I have a possibly torn tendon. I’m having that checked next week.

Emotionally – I viewed myself as a Christian with a deeper than average faith and commitment to Jesus. Yet I found myself asking God why this had happened, wanting to know His purpose for it. Through teaching from Living On The Edge’s Chip Ingram, I realized that God had placed His mark and reminder on me. It was time for the next step in my faith journey.

અલબત્ત તે કે સરળ ન હતી! It was a lot of anguish, આત્મા શોધ, પ્રાર્થના, and crying that led me to one fateful night where I placed my Cauda Equina Syndrome into His hands. I wanted Him to use me however He could. He was asking to yield to Him in everything and I was finally at the point where I realized that I couldn’t do without that.

આ અંદાજ શું છે?

I do not know where God will take me. I do have a busy 2014 જતી! Kim and I are launching a Small Group Ministry at our church, હું તૈયાર અને સર્ટિફાઇડ મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટન્ટ વ્યાવસાયિક પરીક્ષા લેવા છું, and putting my experience with Cauda Equina Syndrome I am becoming involved in a support and education non-profit for Cauda Equina Syndrome which is seeking to grow worldwide. I certainly won’t have much spare time! Not bad for someone who a few months ago was staring a lifelong disability in the face.

હું હંમેશા લક્ષણો પડશે, Cauda equina સિન્ડ્રોમ મારા મૃત્યુ દિવસ સુધી મને એક ભાગ હશે, but it will NOT define me. It is God’s tool to keep me humble.