આધ્યાત્મિક

0 જ્વાળાઓ ટ્વિટર 0 ફેસબુક 0 Google 0 Reddit 0 Filament.io 0 જ્વાળાઓ ×

ટીજીવનના તેમણે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિસ્તાર. Each of us has a body, એક મન, અને આત્મા. To ignore one is like taking a leg off of a 3 પગવાળું સ્ટૂલ - રીપેર ત્યાં સુધી તે સતત નીચે પડી જશે.

મોટા ભાગના લોકો જીવનના આધ્યાત્મિક પાસા અવગણો.


[પોસ્ટ્સ ટુ પાનું cat_id = 3 મર્યાદા = 5]

 

 

0 જ્વાળાઓ ટ્વિટર 0 ફેસબુક 0 Google 0 Reddit 0 Filament.io 0 જ્વાળાઓ ×
s2Member®
%ડી આ જેમ બ્લોગર્સ: