અન્યાય – મારા cauda equina સિન્ડ્રોમ કાનૂની સ્ટોરી

તે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે કારણ કે, cauda equina સિન્ડ્રોમ વિકાસ જે લોકો તબીબી ગેરરીતિ ના ભોગ છે. હાસ્યાસ્પદ કથાઓ આવ્યા છે, કેટલાક દસ્તાવેજીકરણ કરે છે સાથે, CES પર લાવવામાં આવે છે અથવા ગેરરીતિ દ્વારા ખરાબ કરવામાં આવી રહી છે. વિવિધ અધિકારક્ષેત્રોમાં ગેરરીતિ આવરી કાયદા અને દરેક વ્યક્તિ CES ની વધઘટ જોતાં, કોઈ એક તો ખાતરી રાખી શકો છો… વધુ ગ્રેટ વાંચન…

s2Member®
%ડી આ જેમ બ્લોગર્સ: