તુર્કી ગોળીબાર….

0 જ્વાળાઓ ટ્વિટર 0 ફેસબુક 0 Google 0 Reddit 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 જ્વાળાઓ ×

Sometimes I've been accused of taking things too literally. Guilty of that, I am.

This could have been me....

 

 

turkey

 

 

 

0 જ્વાળાઓ ટ્વિટર 0 ફેસબુક 0 Google 0 Reddit 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 જ્વાળાઓ ×
s2Member®
%ડી આ જેમ બ્લોગર્સ: