Cauda Equina Syndrome 4-Year Update Released!

I’ve been meaning to do annual updates, սակայն, life was busy. I finally got this one donefor my 4th anniversary of living with Cauda Equina Syndrome. So without further ado, here is the 4-year update!  

Three YearsLooking Back at Having CES

Wow! I was looking at a picture on my phone the other day, cleaning off those that have been transferred to the computer. I came across a picture I took of 2 men ice fishing on Indian Lake. I didn’t know why I had kept that particular photo. Then I saw the date – 02/09/2013…. Ավելի մեծ Reading…

Մենք ետ!

Դա եղել է վաղուց, դանդաղ ուղեւորությունը, but we’re back in the clear! It has been a long while since I’ve posted. Life has been very, շատ զբաղված է մեզ համար շատ երկար է. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view…. Ավելի մեծ Reading…

Սուրբ Ծնունդ Վողջյուններ եւ տարեկան Update Video – 3 իմ & 30 վրկ

Its մինչեւ! Ahead of time, մեկ անգամ. And this one is our best yet! Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ: & Երանի Նոր տարին ձեզ բոլորիդ.   David & Kim

s2Member®
%D բլոգերներն հավանում է սա: