ប​ណ្ណ​សារ​សម្រាប់ 2015

យើង​មាន​ត្រឡប់​មក​វិញ!

វា​ត្រូវ​បាន​គេ​យូរ​មក​ហើយ, ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​យឺត, but we’re back in the clear! It has been a long while since I’ve posted. Life has been very, រវល់​ខ្លាំង​ណាស់​សម្រាប់​យើង​សម្រាប់​ជា​ច្រើន​យូរ​ពេក. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view…. កំ​រោង​អាន​គម្ពីរ​ដ៏​អស្ចារ្យ​បន្ថែម​ទៀត…

s2Member®
%D ដូច​​​នេះ​អ្នក​សរសេរ Blog: