ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ផ្នែក​រាងកាយ​របស់​អ្នក​ធ្លាក់​ចុះ​នៅ​ក្រោម?

anatomy-254129_1280

I'm attending a very interesting class at church on Sunday mornings. It is based on the រាងកាយ​ភស្តុតាង​នៃ​ការ​សិក្សា​ដោយ​ចម្លើយ​នៅក្នុង​លោ​កុ​ប្ប​ត្តិ. Our class is being led by a member who is a physical therapist. My wife has a degree in Biology and she is also finding the class interesting (បាន​សញ្ញាបត្រ​របស់​នាង​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ចុង​ក្រោយ 36 ឆ្នាំ​។)

ក្នុង​សម័យ​មួយ​ដែល​ទើប, our class leader was talking about the different classifications of either some systems of the body, ឬ​ប្រភេទ​ជាលិកា, ឬ​ផ្នែក, or something which I don't remember. In any event, ខ្ញុំ​ចាំ​បាន​គិត, "ដោយ​មាន​រោគសញ្ញា Cauda Equina របស់​ខ្ញុំ, ឬ​ពី​អាយុ, ផ្នែក​រាង​កាយ​របស់​ខ្ញុំ​ឥឡូវ​ធ្លាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង 2 classifications -"

Those that work...
Those that work...
Those that don't!
Those that don't!

 

 

 

 

 

 

Until next time...