អំពី & ទំ​ន​ក់​ទំនង

I can say that I've had a great life, but I've also had challenges. I've always been one who wants to share the great things I find with others. អ្នក​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ដឹង​ថា, ដឹង​ថា​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ចេញ​ទៅ​នាំ​យក​ការ​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ខ្ញុំ. នៅ​ក្នុង​និង​ពី​ខ្លួន​ឯង, ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​មិន​មែន​ជា​ការ​ពិពណ៌នា​វ័យ​ចំណាស់​ម្នាក់​ដែល​មិន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ច្រឡំ​សម្រាប់ hunk មួយ, ខ្ញុំ​ក៏​មិន​មែន​ជា​ការ​ដ៏​ធំ​ផ្លូវចិត្ត. ខ្ញុំ​មិន glib ពិសេស, តើ​ខ្ញុំ​ក៏​មិន​មាន​អំណោយ​ទាន​នៃ gab បាន. ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​គ្រប់​រូប. ដូច​​​ដែល​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​តាម​រយៈ​ការ​ចូល​ទៅ​កាន់​ជីវិត, យើង​បាន​ជួប​គ្នា​ជា​មនុស្ស, កន្លែង, និង​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​មាន​ពិសេស. អ្នក​ខ្លះ​សូម្បី​តែ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​យើង​សម្រាប់​នៅ​សល់​នៃ​ជីវិត​រស់នៅ​របស់​យើង​ហើយ​លើស​ពី​នេះ. In my life, I have several such events.

First and foremost, I have been a born-again Christian for 30+ years;
I have been married to my wonderful bride, លោក​គី​ម, for 20+ years;
I suffer from Cauda Equina Syndrome (ពិព័រណ៍ CES), but through God's providence, have recovered exceptionally well. I am restricted in some areas, but I do work full time, in the field in which I've spent the prior 15+ years.

It is about the latter one this blog is focused on. My journey into this relatively unknown condition has been something akin to a corn maze... at night... with no flashlight (or other personal light)... with a new moon. Yeah, confusing, bewildering, scary, wandering around with little direction since the medical community knew little about CES at the time I was introduced to it. I've since found that other diseases and conditions are likewise obscure and information is scarce. So I'm going to talk about my journey in hopes that it will help others who, unfortunately, follow the same path.

May you draw strength and inspiration as well as avoiding the pitfalls into which I fell. សូម​រីករាយ​ជាមួយ!

 

On The Journey

s2Member®
%D ដូច​​​នេះ​អ្នក​សរសេរ Blog: