មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​ហើយ​ថ្ងៃ​នេះ…

.1-year later

វា​ជា 1 ឆ្នាំ​មុន​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ, ខ្ញុំ ខួរឆ្អឹងខ្នង ត្រូវ​បាន​រង​របួស. That injury led to ជម្ងឺ equine Cauda នៅ​ក្នុង 36 ម៉ោង. I didn't know it then, but my life was about to change forever...

ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ទាំងអស់, I really wouldn't give it back. Yes, ខ្ញុំ​ស្អប់​កម្រិត​ខាង​រាងកាយ​ដែល​ឥឡូវ​នេះ​ខ្ញុំ​មាន. At the same time, ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ខាង​វិញ្ញាណ​និង​សតិអារម្មណ៍. I am so much closer to God today and more free in my relationships because of the turmoil and changes which Cauda Equina Syndrome caused in my life.

ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​ក្រោយ​ខ្ញុំ​នឹង​មាន​ពិសេស​មួយ 1 ការ​ប្រកួត​នៅ​ឆ្នាំ​នៃ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ខែ​របស់​ខ្ញុំ. It will be yet another step forward in my journey. Be watching for it and join me.

D.V.

លោក David