ខាង​វិញ្ញាណ

T មានគាត់​បាន​ជា​តំបន់​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​នៃ​ជីវិត. Each of us has a body, ចិត្ត​មួយ, និង​ព្រលឹង​មួយ. To ignore one is like taking a leg off of a 3 លាមក​ជើង - វា​នឹង​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​រហូត​ដល់​ការ​ជួសជុល.

មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​មិន​អើពើ​នឹង​ទិដ្ឋភាព​ខាង​វិញ្ញាណ​នៃ​ជីវិត.


[cat_id = 3 ដែន​កំណត់ = 5 ប្រកាស​ទៅ​ទំព័រ]

 

 

On The Journey

s2Member®
%D ដូច​​​នេះ​អ្នក​សរសេរ Blog: