និយាយ​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​លើ​ពោះវៀន

ខ្ញុំ​មាន​ខ្ញុំ​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ក្រោយ​វះកាត់ (6 ខែ) តាមដាន​លើ Thur. ឥឡូវ​នេះ​ខ្ញុំ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ពី​ការ​វះកាត់​តាមដាន. នៅ​ពេល​ដែល​គ្រូពេទ្យ​វះកាត់​ហើយ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​គេ​ពិភាក្សា​ដែល​គួរ​ផ្តល់​ការ​ថែ​ទាំ​ជា​បន្ត​នៅ​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ, យើង​នឹង​ចុះ​បញ្ជី​ត្រួតពិនិត្យ​នៃ​រោគ​សញ្ញា​និង​ជា​កន្លែង​ដែល​មួយ​គ្នា​ឈរ. នៅ​ពេល​ដែល​យើង​បាន​មក​ដល់​នៅ "ពោះវៀន", I was talking big about how I was pretty consistent - a normal day or 2 នៃ 1 - 2 normal BM's, followed by a big day (5 - 7 BM's, but no diarrhea), then 2 days of no BM's. Then the cycle repeats. I told him that I usually get a "2 minute warning" of having a BM. So no need of a specialist in that area.

Next day. Friday. Sitting at home Friday night cleaning up a hard drive on the home network. Wife walks by and comments that my fart sounded wet & smells different than usual (sufferers of Cauda Equina Syndrome are prodigious producers of flatulence) so I had better check it out. I didn't have any warning signs, and not being able to feel in that area, I took her advice lightly. As it was about bedtime, a few minutes later I went to put on my nighttime diaper.

Should have listened to the wife. Had a fine mess to clean up!

First time in 5 ខែ. Right after bragging. Proverbs 16:18 (NKJV) - "Pride goes before destruction, And a haughty spirit before a fall." & Galatian 6:14 (NKJV) - "But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me, and I to the world" both come to mind.

Sound advice. I'll keep my mouth in check in the future!

 

Scripture quotations marked "NKJV" are taken from the New King James Version. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. All rights reserved. Used by permission.
Please visit their website at www.nelsonbibles.com.