ទៅ​ទេវតា​ពិសេស​របស់​យើង… whomever អ្នក​មាន

 

 

special angel

សូម​អរគុណ​ដល់​ទេវតា​ពិសេស​របស់​យើង, ដែល​ព្រះ​បាន​ផ្ញើ​ទៅ​ប្រទាន​ពរ​ដល់​យើង! អំណោយ​ទាន​របស់​អ្នក​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្ដល់​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី 22 ខែ​កក្កដា​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ដោយ​មាន​ការ​បន្ទាបខ្លួន​ជា​ទង្វើ​ដ៏​អស្ចារ្យ​នៅ​របស់​អ្នក​គោរព​ប្រតិបត្តិ​និង​ក្ដី​ស្រឡាញ់. អ្នក​នឹង​មិន​ដឹង, ផ្នែក​ម្ខាង​នៃ​ស្ថានសួគ៌​នេះ, អ្វី​ដែល​វា​មាន​ន័យ​ចំពោះ​យើង​ព្រោះ​គ្មាន​ពាក្យ​អាច​ពណ៌នា​អំពី​របៀប​ដែល​យើង​បាន​ឃើញ​ដៃ​របស់​ព្រះអម្ចាស់​នៅ​ក្នុង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​តម្រូវ​ការ​មួយ​របស់​ទ្រង់. យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ដឹង​ពី​របៀប​យ៉ាង​ខ្លាំង​គាត់​បាន​ប្រើ​ការ​គោរព​ប្រតិបត្តិ​របស់​អ្នក.

ty

One thought on “ទៅ​ទេវតា​ពិសេស​របស់​យើង… whomever អ្នក​មាន”

Comments are closed.