យើង​មាន​ត្រឡប់​មក​វិញ!

វា​ត្រូវ​បាន​គេ​យូរ​មក​ហើយ, ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​យឺត, ប៉ុន្តែ​យើង​មក​វិញ​នៅ​ក្នុង​ច្បាស់​លាស់! It has been a long while since I've posted. Life has been very, រវល់​ខ្លាំង​ណាស់​សម្រាប់​យើង​សម្រាប់​ជា​ច្រើន​យូរ​ពេក. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view. For that, ខ្ញុំ​មាន​ការ​សោក​ស្តា​យ​ជា​ការ​ពិត.

វីដេអូ​របស់​ខ្ញុំ​មាន​ស្ទើរ​តែ 700 ទស្សនៈ​នៅ​លើ​វា, ដូច្នេះ​ឥឡូវ​នេះ​វា​គឺ​ជា​ការ​ត​ទៅ​និង​បាន​ឡើង​ទៅ 1000! Getting the word out about life with CES. Based on interaction on the internet, វា​គឺ​ជា​រឿង​ធម្មតា​ច្រើន​ជាង​គ្រូពេទ្យ​ដែល​នឹក​ស្រមៃ. It isn't, ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា, ការ​កាត់​ទោស​ទៅ​លើ​គ្រែ​របស់​អ្នក​ឬ​កៅអី​រុញ​សម្រាប់​នៅ​សល់​នៃ​ជីវិត​របស់​អ្នក. Maybe not even pain!

សម្រាប់​ពេល​ឥឡូវ​នេះ, ខ្ញុំ​បាន​ត្រឹម​តែ​សរ​សរ​ចំណាំ​ខ្លី​នេះ. More coming soon!

លោក David
14 កញ្ញា 2015