ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ

0 ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಟ್ವಿಟರ್ 0 ಫೇಸ್ಬುಕ್ 0 Google 0 ರೆಡ್ಡಿಟ್ 0 Filament.io 0 ಜ್ವಾಲೆಗಳು ×

ಟಿಜೀವನದ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. Each of us has a body, ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಆತ್ಮ. To ignore one is like taking a leg off of a 3 ಕಾಲಿನ ಸ್ಟೂಲ್ - ದುರಸ್ತಿ ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಜೀವನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ.


[ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾ ಪುಟ cat_id = 3 ಮಿತಿಯನ್ನು = 5]

 

 

0 ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಟ್ವಿಟರ್ 0 ಫೇಸ್ಬುಕ್ 0 Google 0 ರೆಡ್ಡಿಟ್ 0 Filament.io 0 ಜ್ವಾಲೆಗಳು ×
s2Member®
%ಡಿ ಈ ಬ್ಲಾಗರ್: