ಟರ್ಕಿ ಚಿಗುರು….

0 ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಟ್ವಿಟರ್ 0 ಫೇಸ್ಬುಕ್ 0 Google 0 ರೆಡ್ಡಿಟ್ 0 ಇದು ಪಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ 0 Filament.io 0 ಜ್ವಾಲೆಗಳು ×

Sometimes I've been accused of taking things too literally. Guilty of that, I am.

This could have been me....

 

 

turkey

 

 

 

0 ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಟ್ವಿಟರ್ 0 ಫೇಸ್ಬುಕ್ 0 Google 0 ರೆಡ್ಡಿಟ್ 0 ಇದು ಪಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ 0 Filament.io 0 ಜ್ವಾಲೆಗಳು ×
s2Member®
%ಡಿ ಈ ಬ್ಲಾಗರ್: