உங்கள் மீண்டும் பற்றி கேட்ட போது என்ன சொல்ல…

Many people do not understand Cauda Equina Syndrome. People ask me all the time, “How’s your back surgery doing?” To be fair, all they remember is that I had back surgery. I understand that. It’s not like they are family or close friends. I don’t remember the details of acquaintances’ medical problems. அப்படி, for all of the folks in our lives (those of us with CES), I offer up this illustration as to what happened to us. What to say when you're asked this...

CAUTION: Disturbing picture ahead Continue reading உங்கள் மீண்டும் பற்றி கேட்ட போது என்ன சொல்ல…

நமது சிறப்பு தூதனை… நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் யாரை

 

 

special angel

Thank you to our special Angel, whom God sent to bless us! Your gift that you offered up on July 22nd was received with great humbleness at your act of obedience and love. You will not know Continue reading நமது சிறப்பு தூதனை… நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் யாரை

இறைவனின் சரியான நேரத்தில் நினைவூட்டல்

Blessed be your nameஇன்று பவல் உள்ள Sawmill பாப்டிஸ்ட் தேவாலயத்தில் ஒரு பெரிய நாள், ஓஹியோ. கர்த்தர் என் மனைவி மற்றும் நான் எங்கே இசை வலது இயக்கிய - என்ன ஒரு சரியான நேரத்தில் நினைவூட்டல்! பின்னர் ஆயர் அன்று ஒரு பெரிய போதனை Continue reading இறைவனின் சரியான நேரத்தில் நினைவூட்டல்

சூடாகிவிடும், இறுதி அத்தியாயம் (நாங்கள் நம்புகிறோம்…)

Northstar_Water_Pump_4
Cadillac water pump inside its housing - NorthStar V8 engine.

Sooner or later it would come down to the water pump. First overheating episode was determined to be due to a faulty radiator header tank cap. That was replaced and no more overheats for several weeks. அப்பொழுது, in Overheating - The Sequel , we had to stop on the side of the road and call for a AAA tow.

So we decided, Continue reading சூடாகிவிடும், இறுதி அத்தியாயம் (நாங்கள் நம்புகிறோம்…)