ஒரு ரியல் குளியலறை முள்ளந்தண்டுக்கடைவால் சிண்ட்ரோம் வாழும் போது

Cauda Equina Syndrome Finally Singing in the ShowerI've reached another milestone! நின்று கொண்டு இந்த வாரம் நான் ஒரு முழு குளிக்க முடிந்தது!

That doesn't sound like a big deal to some, ஆனால் எங்களுக்கு யார் நேரத்தில் எந்த நீளம் நின்று முள்ளந்தண்டுக்கடைவால் நோய்க்குறி சமாளிக்க ஒரு விருப்பத்தை அல்ல. CES நீங்கள் எடுக்கும் விஷயங்களை ஒரு கால் பலம் இருக்கிறது. Even if feeling returns, வலிமை இருக்கலாம். So to stand in the shower for the few minutes it takes to shower, மற்றும் பொழிவது உடல் உழைப்பு சேர்க்கும், எனக்கு ஒரு பெரிய மைல் கல் ஆகும்!

One letdown though is that it did take so much strength that I can't do it every day, or even most days... இன்னும். But the future is before us and we shall see what it brings, ஆனால் இப்போது நான் மழை இருக்கை தள்ளிவிட்டு முடியாது. I am currently passing Month 13 CES கொண்டு, so I've really got to get busy on my Month 12 மற்றும் மாதம் 13 அறிக்கைகள்! Hope to have them up this weekend.