துருக்கி படப்பிடிப்பு….

Sometimes I've been accused of taking things too literally. Guilty of that, I am.

This could have been me....

 

 

turkey

 

 

 

s2Member®
%டி இந்த பிளாக்கர்கள்: