మేము వెనుక ఉన్నాము!

ఇది ఒక దీర్ఘ ఉంది, నెమ్మదిగా యాత్ర, కానీ మేము స్పష్టమైన లో తిరిగి ఉన్నాము! It has been a long while since I've posted. Life has been very, చాలా కాలం మాకు చాలా బిజీగా. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view. For that, నేను నిజానికి విచారిస్తున్నాను.

నా YouTube వీడియో దాదాపు ఉంది 700 దానిపై అభిప్రాయాలు, కాబట్టి ఇప్పుడు అది ముందుకు మరియు పైకి ఉంటుంది 1000! Getting the word out about life with CES. Based on interaction on the internet, వైద్యులు ఊహించే కంటే ఎక్కువగా ఉంది. It isn't, అయితే, మీ బెడ్ ఒక వాక్యం లేదా మీ జీవితం యొక్క మిగిలిన ఒక వీల్ చైర్. Maybe not even pain!

ఇప్పుడు కోసం, నేను మాత్రమే ఈ చిన్న నోట్ వ్రాయడానికి. More coming soon!

డేవిడ్
14 Sep 2015