లార్డ్ నుండి ఒక సకాలంలో రిమైండర్

Blessed be your nameనేడు పావెల్ లో Sawmill బాప్టిస్ట్ చర్చి వద్ద ఒక గొప్ప రోజు, Ohio. యెహోవా నా భార్య నేను ఎక్కడ సంగీతం కుడి దర్శకత్వం - ఏ విషయాన్ని గుర్తు! అప్పుడు కాపరి మీద ఒక గొప్ప ప్రక్రియ బోధించిన "Wrestling with God." So many of Pastor Nuhfer's sermons take a look at old, familiar scripture passages and looks at them with a different light. ధన్యవాదాలు, స్వామి!

One song that really hit the bullseye was Matt Redman's "బ్లెస్డ్ మీ పేరు ఉండండి"...