మీ శరీర భాగాలు కింద పడే లేదు ఏ కాలమ్?

anatomy-254129_1280

I'm attending a very interesting class at church on Sunday mornings. It is based on the ఆదికాండములో సమాధానాలు ఎవిడెన్స్ అధ్యయనం శరీర. Our class is being led by a member who is a physical therapist. My wife has a degree in Biology and she is also finding the class interesting (గత చాలా ఆమె డిగ్రీ ఉపయోగించరు మమేకమయ్యారు 36 సంవత్సరాల.)

ఒక సెషన్ లో ఇటీవల, our class leader was talking about the different classifications of either some systems of the body, లేదా కణజాలం రకాల, లేదా భాగాలు, or something which I don't remember. In any event, నేను ఆలోచిస్తూ గుర్తు, "నా తోక ఎక్వినా సిండ్రోమ్, లేదా వయస్సు నుండి, నా శరీర భాగాలు ఇప్పుడు వస్తాయి 2 classifications -"

Those that work...
Those that work...
Those that don't!
Those that don't!

 

 

 

 

 

 

Until next time...