క్వాడా ఎక్వినా సిండ్రోమ్ 4-ఇయర్ నవీకరణ విడుదల!

I’ve been meaning to do annual updates, అయితే, life was busy. I finally got this one donefor my 4th anniversary of living with Cauda Equina Syndrome. So without further ado, here is the 4-year update!  

Three YearsLooking Back at Having CES

Wow! I was looking at a picture on my phone the other day, cleaning off those that have been transferred to the computer. I came across a picture I took of 2 men ice fishing on Indian Lake. I didn’t know why I had kept that particular photo. Then I saw the date – 02/09/2013…. మరిన్ని గ్రేట్ పఠనం…

మేము వెనుక ఉన్నాము!

ఇది ఒక దీర్ఘ ఉంది, నెమ్మదిగా యాత్ర, but we’re back in the clear! It has been a long while since I’ve posted. Life has been very, చాలా కాలం మాకు చాలా బిజీగా. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view…. మరిన్ని గ్రేట్ పఠనం…

క్రిస్మస్ గ్రీటింగ్ మరియు వార్షిక నవీకరణ వీడియో – 3 నా & 30 క్షణ

దీని అప్! Ahead of time, ఒకసారి కోసం. And this one is our best yet! మెర్రీ క్రిస్మస్ & మీరు అన్ని బ్లెస్డ్ న్యూ ఇయర్.   డేవిడ్ & కిమ్

s2Member®
%d ఈ వంటి బ్లాగర్లు: