టర్కీ అనుసరించాల్సి షూట్…

నేను అక్షరాలా విషయాలు అయితే, I don't think I'm quite as literal as Louie in the following story:

వారు వాతావరణ నివేదిక విన్నప్పుడు లూయీ మరియు అతని భార్య రేడియో వింటూ ఉంటాయి: "ఒక మంచు అత్యవసరం ప్రకటిస్తున్నారు. మీరు వీధి యొక్క బేసి సంఖ్య కమిషన్కి కార్లు పార్క్ ఉండాలి." So Louie gets up and moves his car.

Two days later - same thing. "A snow emergency has been declared," blares the radio. "Park your cars on the even-numbered side of the street." Louie gets up and does what he’s told.

confused-man (1)

 

Three days later: "There will be a foot of snow today. Park your cars on the...," and then the power goes out.

"What should I do?" a confused Louie asks his wife.

>

>

>

"This time," she says, "why don’t you just leave the car in the garage?"

 

.