Dây đeo cổ tay mới của tôi cho cauda equina Hội chứng (CES)

ces awarenss wristband

CES nhận thức mới dây đeo cổ tay của tôi đến ngày hôm qua.

Tôi ra lệnh cho tùy chỉnh này chỉ dành cho tôi. Nếu tôi đã có nó để làm hơn, I would change the inscription which reads, "CES. Live. Fight. Overcome." I came up with this while I was placing the order so I did not have time to brainstorm.