Một năm trước Hôm nay…

.1-year later

Đó là 1 năm trước ngày nay, của tôi tủy sống bị thương. That injury led to Cauda hội chứng ngựa trong 36 giờ. I didn't know it then, but my life was about to change forever...

Tất cả trong tất cả, I really wouldn't give it back. Yes, Tôi ghét những hạn chế vật lý bây giờ tôi có. At the same time, Tôi được trả tự do về tinh thần và tình cảm. I am so much closer to God today and more free in my relationships because of the turmoil and changes which Cauda Equina Syndrome caused in my life.

Trong tuần tới, tôi sẽ có một đặc biệt 1 năm bản báo cáo hàng tháng của tôi. It will be yet another step forward in my journey. Be watching for it and join me.

D.V.

David