یادآوری به موقع از جانب پروردگار

Blessed be your nameامروز روز بزرگی در کلیسای کارخانه اره کشی باپتیست در پاول بود, اوهایو. خداوند راست موسیقی که در آن من و همسرم می باشد به کارگردانی - چه یادآوری به موقع! سپس کشیش موعظه خطبه بزرگ در "Wrestling with God." So many of Pastor Nuhfer's sermons take a look at old, familiar scripture passages and looks at them with a different light. با تشکر از شما, خداوند!

One song that really hit the bullseye was Matt Redman's "متبارک باد نام شما"...