کدام ستون انجام قطعات بدن شما سقوط تحت?

anatomy-254129_1280

I'm attending a very interesting class at church on Sunday mornings. It is based on the بدن از مطالعه مدارک و شواهد توسط پاسخ در پیدایش. Our class is being led by a member who is a physical therapist. My wife has a degree in Biology and she is also finding the class interesting (داشتن مدرک خود را در گذشته استفاده نشده بسیار 36 سال است.)

در یک جلسه به تازگی, our class leader was talking about the different classifications of either some systems of the body, و یا انواع بافت, و یا قطعات, or something which I don't remember. In any event, من به یاد داشته باشید فکر, "با نشانگان دم اسب من, و یا از سن, قطعات بدن من در حال حاضر به سقوط 2 classifications -"

Those that work...
Those that work...
Those that don't!
Those that don't!

 

 

 

 

 

 

Until next time...