دست بند جدید من برای سندرم دم اسب (CES)

ces awarenss wristband

جدید دست بند آگاهی CES من دیروز وارد.

من سفارشی این فقط برای من دستور داد. اگر من تا به حال آن را به انجام بیش از, I would change the inscription which reads, "CES. Live. Fight. Overcome." I came up with this while I was placing the order so I did not have time to brainstorm.