روحانی

0 شراره توییتر 0 فیس بوک 0 گوگل پلاس 0 ق 0 Filament.io 0 شراره ×

Tاو منطقه مهم ترین زندگی. Each of us has a body, یک ذهن, و روح. To ignore one is like taking a leg off of a 3 مدفوع پا - آن به طور مستمر سقوط خواهد کرد پایین تا تعمیر.

اکثر مردم جنبه معنوی زندگی چشم پوشی.


[پست به صفحه cat_id = 3 حد = 5]

 

 

0 شراره توییتر 0 فیس بوک 0 گوگل پلاس 0 ق 0 Filament.io 0 شراره ×
s2Member®
وبنوشتنویس این را دوست: