એક રિયલ શાવર cauda equina સિન્ડ્રોમ સાથે રહીને

Cauda Equina Syndrome Finally Singing in the ShowerI've reached another milestone! જ્યારે સ્થાયી આ અઠવાડિયે હું સંપૂર્ણ શાવર લેવા માટે સક્ષમ હતી!

That doesn't sound like a big deal to some, પરંતુ અમારા માટે જે સમય કોઈપણ લંબાઈ માટે સ્થાયી cauda equina સિન્ડ્રોમ સાથે કામ વિકલ્પ નથી. CES તમારી પાસેથી લઈ જાય છે એક વસ્તુઓ બોલ તાકાત છે. Even if feeling returns, તાકાત નથી કરી શકે છે. So to stand in the shower for the few minutes it takes to shower, અને showering ભૌતિક પ્રવૃત્તિ ઉમેરી રહ્યા છે, મારા માટે એક મોટા સીમાચિન્હ રૂપ છે!

One letdown though is that it did take so much strength that I can't do it every day, or even most days... હજુ સુધી. But the future is before us and we shall see what it brings, પરંતુ હવે હું ફુવારો સીટ ખાઈ ન શકે. I am currently passing Month 13 CES સાથે, so I've really got to get busy on my Month 12 અને મહિનો 13 અહેવાલો! Hope to have them up this weekend.