ការ​ខូច​ខាត​វត្ថុ​បញ្ចាំ​ពី Cauda Equina រោគសញ្ញា

Walk This Way...

ដូច​​​ដែល​អ្នក​បាន​ដឹង​ពី​ការ​មាន, ឬ​ដឹង​នរណា​ម្នាក់​ដែល​មាន, ជម្ងឺ equine Cauda, វា​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​លេងសើច​ចំពោះ​ការ​ដើរ​មិន​មាំមួន​ការ​ដើរ​របស់​អ្នក. I've described myself as walking like Frankenstein. ឥឡូវ​នេះ​មក​ថ្មី, រឿង​សប្បាយ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ពិព័រណ៍ CES.

អារម្មណ៍​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​ភាគី​នៃ​ជើង​របស់​ខ្ញុំ. ដូច​​​ដែល​វា​មាន, I've noticed a different type of pain on the outside of my right ankle. My wife looked at it and said there is a small bump there.

broken ankle side x-ray
Jared Zimmerman / Foter.com / CC BY-NC-ND

At first, I thought that my shoe must be rubbing me. But the bump was hard. Of a morning, before my feet swell during the day, there is almost no pain unless it is touched. As the feet swell my shoe comes in contact with the bump and it gets progressively painful through the day despite my pain meds. It peaks at about a 3 and affects my gait.

ankle_peroneal_sublux_symptoms

 

I went to a podiatrist this morning. Diagnosis - probable torn tendon. This "nodule" is just what to expect from this condition. Surprise, surprise! The Doctor was actually aware of CES and knew quite a bit about it.

Next up, an MRI to confirm diagnosis and a nerve conduction test to determine extent of my nerve regeneration in the lower extremities.

ជម្ងឺ equine Cauda - the gift that keeps on giving!