អរុណ​សួស្តី! – ពី​ព្រះ

0 ដុំ​ភ្លើង​ចូល twitter 0 ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក 0 Google 0 Reddit 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 ដុំ​ភ្លើង​ចូល ×

ថ្ងៃ​មួយ​ចំនួន, យើង​ទទួល​បាន​កើន​ឡើង​ហើយ​និយាយ​ថា, "អរុណ​សួស្តី, ព្រះ!" Other days we're not so cheery.

បន្ទាប់​មក​មាន​ថ្ងៃ​ដូច​ជា​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ, នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះ​បាន​និយាយ​ថា "អរុណ​សួស្តី!"

God says, "Good Morning!"

0 ដុំ​ភ្លើង​ចូល twitter 0 ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក 0 Google 0 Reddit 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 ដុំ​ភ្លើង​ចូល ×

យោបល់

  1. The heavens are telling of the glory of God; and their expanse is declaring the work of His hands. (Psalm 19:1) Great thought, លោក David. Thanks for sharing.

s2Member®
%D ដូច​​​នេះ​អ្នក​សរសេរ Blog: