រីករាយ​ថ្ងៃ​ណូអែល

ជូនពរ hristmas ពី​ផ្ទះ​របស់​យើង​ទៅ​ជា​របស់​អ្នក - រីករាយ​ថ្ងៃ​ណូអែល! May you be blessed in this season as we celebrate Jesus' ឆ្នាំ​កំណើត!

 

ពី​ផ្ទះ​របស់​យើង​ទៅ​ជា​របស់​អ្នក - រីករាយ​ថ្ងៃ​ណូអែល!

ពី​ផ្ទះ​របស់​យើង​ទៅ​ជា​របស់​អ្នក - រីករាយ​ថ្ងៃ​ណូអែល!

s2Member®
%D ដូច​​​នេះ​អ្នក​សរសេរ Blog: