ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್

ಸಿhristmas ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ - ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್! May you be blessed in this season as we celebrate Jesus' ಜನ್ಮ!

 

ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ - ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್!

ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ - ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್!

s2Member®
%ಡಿ ಈ ಬ್ಲಾಗರ್: