ການ​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ…

ທ່ານ​ເຄີຍ​ສົງ​ໃສ​ບໍ່​ດົນ​ປານ​ໃດ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນີ້​ຈະ? ຫຼື​ເສຍ​ຫາຍ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ? ຖ້າ​ເປັນ​ດັ່ງ​ນັ້ນ, perhaps you feel as I do sometimes...

ຄວາມ​ອົດ​ທົນ 2

Like this faithful dog, I sometimes feel as though I've sat in the downpour of troubles and trials for plenty long enough. ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສິ່ງ​ມະ​ຫັດ, "Why hasn't God acted?"

As I thought about it, and asked Him, He responded. "How patient was I with you?", God asked.

ຄວາມ​ອົດ​ທົນ 3

"How many times did I reach out for you only to be pushed away and ignored? For how long did I offer you my love before you accepted it?", He wanted to know. "And once you did come to me," He continued, "how many times have you fallen down over simple things that should not cause you problems any longer? Which have you done more - made time for me or spent time on you?"

I realized that God is infinitely more patient with me than I am with Him. The graphic to the right says it all - especially when the "someone" it refers to is God.

How humbling this is, how freeing this is, if only I can put it into action through faith.

Knowing that God is a patient God. He waited 4,000 years to send Jesus to pay for mankind's sins.

He pursued me for 22 years before His patience paid off.

I've fallen more times than I can count.

Yet, still He loves me. He. Still. LOVES. ME!

Is the night any brighter? ບໍ່​ມີ, just as dark. Is the night any shorter? ບໍ່​ມີ, just as long. But again is that peace of knowing that He loves me and that makes me willing to sit in that downpour until He causes the sun to shine again. And He will... it's just a matter of time.

ຄວາມ​ອົດ​ທົນ 4