ஒரு வருடம் முன்பு இன்று…

.1-year later

இது 1 வருடம் முன்பு இன்று, என்னுடைய முதுகு தண்டு காயமடைந்த. That injury led to வால் குதிரையில் நோய் உள்ளே 36 மணி. I didn't know it then, but my life was about to change forever...

அனைத்து, I really wouldn't give it back. ஆம், நான் இப்போது, உடல் குறைபாடுகள் வெறுக்கிறேன். At the same time, நான் ஆன்மீக மற்றும் உணர்வுபூர்வமாக இலவச நிறுவப்பட்டது. I am so much closer to God today and more free in my relationships because of the turmoil and changes which Cauda Equina Syndrome caused in my life.

அடுத்த வாரத்திற்குள் நான் ஒரு சிறப்பு வேண்டும் 1 என்னுடைய மாதாந்திர அறிக்கை ஆண்டு பதிப்பு. It will be yet another step forward in my journey. Be watching for it and join me.

D.V.

டேவிட்