ஆன்மீக

டிவாழ்க்கை அவர் மிக முக்கியமான பகுதியில். Each of us has a body, ஒரு மனம், மற்றும் ஒரு ஆன்மா. To ignore one is like taking a leg off of a 3 கால் மல - பழுதுபார்த்துக் வரை அது தொடர்ந்து கீழே விழும்.

பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்க்கை ஆன்மீக அம்சம் புறக்கணிக்கின்றன.


[பதிவுகள்-க்கு பக்கம் cat_id = 3 எல்லை = 5]

 

 

On The Journey

s2Member®
%டி இந்த பிளாக்கர்கள்: