మా ప్రత్యేక ఏంజిల్… మీరు ఎవరిని

 

 

special angel

Thank you to our special Angel, దేవుని మాకు దీవించమని పంపిన! మీరు జూలై 22 వ న వరకు ఇచ్చింది మీ గిఫ్ట్ విధేయత మరియు ప్రేమ మీ చర్య గొప్ప humbleness పొందింది. మీరు తెలియదు, this side of heaven, what it meant to us because no words can describe how we saw the hand of the Lord in His supply of a need. We want you to know how greatly He has used your obedience.

ty

One thought on “మా ప్రత్యేక ఏంజిల్… మీరు ఎవరిని”

Comments are closed.