టర్కీ షూట్….

Sometimes I've been accused of taking things too literally. ఆ ముద్దాయి, నేను.

This could have been me....

 

 

సీమ కోడి

 

 

 

s2Member®
%d ఈ వంటి బ్లాగర్లు: