God says, "Good Morning!"

Good Morning! – từ Thiên Chúa

Một số ngày, chúng tôi nhận được và nói, "Good Morning, Thiên Chúa!" Other days we're not so cheery.

Sau đó, có những ngày như hôm nay, khi Đức Chúa Trời phán "Good Morning!"

God says, "Good Morning!"

One thought on “Good Morning! – từ Thiên Chúa”

Comments are closed.