క్వాడా ఎక్వినా సిండ్రోమ్ మరింత నష్టం కలిగిస్తుంది

Sometimes it just doesn't seem to end.moving-forward-quotes253

నా క్వాడా ఎక్వినా సిండ్రోమ్ జరిగిన నష్టం తరువాత నరాల పెరగకుండా కలిగి, I was able to feel a pain in my right ankle that wasn't like the pain in my other ankle nor the other side of my right one. నేను క్రిస్మస్ ముందు తనిఖీ కలిగి. డాక్టర్. అతను ఇది దెబ్బతిన్న స్నాయువు భావించారు & ఒక నాడీ ప్రసరణ పరీక్ష ఆదేశించింది (ఇప్పటికీ మొత్తం నరాల నష్టం గుర్తించేందుకు) మరియు ఆ కుడి చీలమండ న ఒక MRI. పరీక్షలు తర్వాత జరిగింది క్రిస్మస్.

నేను ఫలితాలను పొందడానికి డాక్టర్ నిన్న తిరిగి. పాడు ఎప్పుడూ - ఇప్పటికీ చాలా; స్నాయుబంధనము - నలిగిపోయే, మరియు అలాంటి ఒక మేరకు నలిగిపోయే ఇది కోసం మాత్రమే పరిష్కారం శస్త్రచికిత్స అని. శస్త్రచికిత్స జేబు ఖర్చు బయటకు ఉంటుంది కాబట్టి మనము కేవలం ఒక కొత్త సంవత్సరం. ఏదో జేబులో ఉంటే ఒక సమస్య. తర్వాత 4 శస్త్రచికిత్సలు మరియు కిమ్ నాకు మధ్య పునరావాస గత సంవత్సరం, పాకెట్స్ బేర్. కాబట్టి మేము ఈ కోసం అందించడానికి దేవుని విశ్వసించాలని కలిగి. ఈసందర్భంగా ఏ శస్త్రచికిత్స =.

blessings-healing-mercies-lauras-story-song-lyrics-the-positive-pear1So I'm wearing a brace and have order to take it easy. డాక్టర్. నాకు నా అడుగుల చేయడానికి అనుమతించదు కు am ఉద్యమాలు చూపించింది, కొన్ని కార్యాచరణ ఆంక్షలు పాటు (నేను కారణంగా క్వాడా ఎక్వినా సిండ్రోమ్ ఏమైనప్పటికీ చెయ్యలేరు ఇందులో చాలా). ఇది చాలా బాధాకరమైన గెట్స్ లేదా నేను మంచి కంటే ప్రణీత్ ఉంటే ఆయన చెప్పారు, అది ఆపరేట్ సమయం ఉంటుంది.

అప్పుడు రికవరీ ఉంది - కాని బరువు వేసిన BEARING 3 వారాల, వేసిన వాకింగ్ 3 మరింత వారాల, ఇంకా కోసం బూట్ బ్రేసింగ్ 3 మరింత వారాల తరువాత భౌతిక చికిత్స. ప్రస్తుతం ఆ కార్డులు కేవలం కాదు.

ఈ నా క్వాడా ఎక్వినా సిండ్రోమ్ ఎలా సంబంధించినది? The inflammation of my superficial peroneal nerve restricted how far upwards I could bend my right foot, కాబట్టి నా ముందుకు అడుగు ఎడమ ఒక అడుగు తీసుకొని, ఆ పరిమితి ఉండాలి ముందుకు వంగడం నుండి నా చీలమండ ఉంచింది. Once it hit that point, ఇది చేస్తాను "రోల్" చోట్లకు (సరియైన) చీలమండ వైపు. This caused a lot of motion in bad ways on the tendon, చివరికి ఒక కన్నీటి కలిగించే.

కాబట్టి ముందుకు మేము వెళ్ళి. So far this has affected the speed and length of my walking. We'll see what else it affects. But in this, అన్ని విషయములలో, my wife and I trust God's plan for us. And we praise Him and continue to walk, నెమ్మదిగా అయితే, ఆయనతో ఈ యాత్రకు.

 

3 thoughts on “క్వాడా ఎక్వినా సిండ్రోమ్ మరింత నష్టం కలిగిస్తుంది

  1. డేవిడ్, i was reading your post,don’t give up, as you said, our God has plans for us, even sometimes is hard going through them ,we know that He is doing the best for uswish you all the best and get better quickly! GOD BLESS YOU!!

    1. Lisa, thank you for your words of encouragement. While the path is hard, our God walks beside us and lifts us up, often through the words or actions of others He brings into our lives. You are one of His encouragers, Lisa. Praying for God’s work to be complete in you. May He bless you in all that you do.

Comments are closed.